×

Polityka Prywatności serwisów chmurowych Betasi eKlient

 1. Użyte w dalszej części niniejszej Umowy terminy posiadają następujące znaczenie:
  • Polityka Prywatności – niniejszy dokument;
  • Serwis - aplikacja internetowa dostępna za pośrednictwem przeglądarki internetowej oraz aplikacja mobilna typu PWA (Progressive Web Application) występująca pod nazwą Betasi eKlient.
  • Usługodawca – Betasi Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu (adres: ul. Topolowa 13, 33-300 Nowy Sącz) wpisana do KRS pod numerem 0000555973, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o kapitale zakładowym 3 317 600 zł; NIP: PL7343531433, REGON: 361410652;
  • Obiekt – podmiot prowadzący działalność hotelarską, sanatoryjną lub podobną związaną ze świadczeniem usług noclegowych i wykonywaniem zabiegów kosmetycznych lub leczniczych, który na mocy umowy korzysta z Serwisu i udostępnia go za pośrednictwem własnej strony internetowej lub innych mediów elektronicznych,
  • Usługi – usługi świadczone przez Obiekty na rzecz Użytkowników, w szczególności usługi noclegowe i inne podlegające rezerwacji.
  • Użytkownik – osoba fizyczna będąca potencjalnym klientem Obiektu, korzystająca z Serwisu
  • Dane Osobowe – dane osobowe przekazywane przez Użytkownika lub Obiekt Usługodawcy
 2. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług chmurowych poprzez Serwis udostępniany za pośrednictwem stron internetowych Obiektu.
 3. Celem przetwarzania Danych Osobowych przez Serwis jest umożliwienie Użytkownikom zdalnej wymiany informacji z Obiektem, w szczególności przeglądania danych swoich pobytów oraz dokonywania rezerwacji Usług. Usługodawca nie wykorzystuje Danych Osobowych w żadnym innym celu.
 4. Administratorem Danych Osobowych jest Usługodawca. Dane do kontaktu w sprawie przetwarzania Danych Osobowych:
  • email: biuro@betasi.pl
  • telefon: +48 18 200 5000
 5. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych Administrator opracował wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontroluje ich wykonywanie i stale sprawdza ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 6. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika i są niezbędne do korzystania z Serwisu. Brak lub wycofanie zgody na przetwarzanie Danych Osobowych jest równoznaczne z zaprzestaniem korzystania z Serwisu.
 7. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniach poprzez:
  • dobrowolnie wprowadzone w formularzach Serwisu informacje
  • dane przekazywane przez Obiekt na podstawie odrębnie oznaczonych zgód wprowadzonych za pośrednictwem Serwisu.
 8. Dane Osobowe podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania rezerwacji usług bądź zameldowania się w Obiekcie. Wyjątkiem jest adres e-mail Użytkownika, który jest wykorzystywany jako identyfikator Użytkownika w Serwisie i przechowywany do czasu wycofania zgody lub usunięcia konta.
 9. Dane Osobowe przekazywane przez Obiekt są przetwarzane na potrzeby ich prezentacji Użytkownikowi za pośrednictwem Serwisu oraz w celu umożliwienia wykonania określonej Usługi. Dane te są przetwarzane do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie.
 10. Dane Osobowe wprowadzane do Serwisu przez Użytkownika są przekazywane Obiektowi i usuwane z Serwisu niezwłocznie po tym, jak ustanie cel ich przetwarzania.
 11. Użytkownik ma prawo do:
  • żądania od Administratora w dowolnym momencie dostępu do Danych Osobowych, które go dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 12. Usługodawca używa plików cookies po to, by zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, a także w celach statystycznych. Nie zawierają one żadnych danych osobowych. Rodzaje stosowanych plików:
  • funkcjonalne - niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu,
  • analityczne - służą do prowadzenia statystyk.
  Pliki cookies są tworzone przez narzędzia firmy Google Inc.:
  • Google Firebase,
  • Google Tag Manager,
  • Google Analytics.
  Ponadto, Serwis funkcjonuje zgodnie z polityką prywatności serwisu internetowego Obiektu i może wykorzystywać dodatkowe pliki cookies. Więcej informacji odnośnie polityki prywatności dostępne jest w serwisie internetowym Obiektu.
 13. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany w Polityce Prywatności, na które może wpłynąć rozwój technologii, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Serwisu. O wszelkich zmianach Usługodawca przekaże informację w sposób widoczny i zrozumiały.
 14. W Serwisie mogą pojawiać się linki do zewnętrznych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Usługodawcę. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.